Obchodní podmínky

PROVOZOVATELKA:

Jitka Enochová,

IČO: 03030504, neplátce DPH
Adresa: Borová 211, Mlékojedy-Neratovice,27711

bankovní spojení: 670100-2206052569/6210
IBAN: CZ2362106701002206052569
email: info@buxbax.cz


ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné při nákupu v internetovém obchodě www.buxbax.cz. Podmínky upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. 

KUPUJÍCÍ

Kupující je každý návštěvník internetového obchodu, ať už jedná jako jako spotřebitel nebo podnikatel (dále jen „kupující“).OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupní smlouva“). Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi prodávajícím a kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto obchodní podmínky.Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem se současně řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
 •  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží 
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí. Smluvní vztah mezi provozovatelem a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je provozovatelem zasláno kupujícímu na elektronickou adresu, kterou uvedlv objednávce. Zrušit objednávku je možné pouze pokud nebyla odeslána.  Pokud již byla objednávka odeslána, má prodejce nárok na uhrazení nákladů spojených s expedicí zboží.  

PRÁVA A POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

Provozovatel je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit. V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si provozovatel vyhrazuje právo odstoupení od kupní smlouvy. Kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit provozovateli veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej kupující nepřevezme. Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.  Veškerá sdělení prodávajícího mohou být kupujícímu doručována na elektronickou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.  

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

Způsob dodání zboží určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy. O odeslání zboží se provozovatel zavazuje informovat kupujícího na elektronickou adresu, kterou kupující uvedl při vytvoření objednávky.Odesláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo připočíst nákladyna zaslání zboží k ceně objednávky podle aktuálního ceníku přepravce. V případě zasílání zboží do zahraničí si provozovatel vyhrazuje právo připočíst náklady za dopravu do zahraničí. Nevyzvednuté zásilky budou vráceny zpět. Poplatek za zpětné doručení hradí kupující. Poštovné se nevrací. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Prodávající zašle kupujícímu fakturu v elektronické podobě – na žádost kupujícího. Reklamace mechanického poškození zboží, neodpovídajícího zboží apod., které nebyly patrné při převzetí zásilky od přepravce, je kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich odhalení. Provozovatel neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě.   

ZPŮSOB PLATBY 

Provozovatel nabízí na výběr z těchto způsobů platby: platební kartou po internetu přes platební bránu Go pay a bankovním převodem po dokončení objednávky. Při volbě platby platební kartou po internetu bude kupující po dokončení objednávky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a kupní cena odečtena z účtu kupujícího. Při volbě platby bankovním převodem uhradí kupující cenu objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet prodávajícího. Pro vyřízení objednávky je třeba uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který kupující získá při dokončení objednávky. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Veškeré změny včetně změn cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Cena je platná v době objednání.    

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

Spotřebitel v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Spotřebitel je povinen o odstoupení od smlouvy předem informovat prodávajícího a to prostřednictvím e-mailu.

 V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Zboží musí být kompletní, nepoškozené a v nepoškozeném původním obalu a prokazatelně nepoužité.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

DODACÍ LHŮTA

 Provozovatel se zavazuje odeslat zboží kupujícímu v uvedené dodací lhůtě, která je u zboží uvedena. Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu. 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 •  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 •  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze
 •  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu, záručním listu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

 • mechanickým poškozením zboží 
 • elektrickým přepětím
 • vystavení slunečnímu záření
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, neodborným zásahem nebo zanedbáním péče o zboží
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním
 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 • na odstranění vady opravou věci
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny
 • odstoupit od smlouvy 

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, ihned při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady (nejpozději do tří pracovních dnů). Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Práva z vadného plnění může kupující uplatnit u prodávajícího, u kterého byla věc koupena. Reklamaci zboží lze uplatnit na adrese provozovny (výdejní místo), nebo zasláním popisu a fotky vady na email prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listu uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy. Provozovatel doporučuje za tímto účelem předložit zejména potvrzení o koupi. Kupující má povinnost vytknout prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou nekompletní, znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ze strany spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Reklamace ze strany spotřebitele včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Jestliže provozovatel reklamaci neodmítne, vystaví kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, která bude obsahovat mimo jiné identifikaci provozovatele a kupujícího, co je obsahem reklamace dle kupujícího, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, datum a místo přijetí reklamace a podpis pracovníka provozovatele. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je provozovatel povinen kupujícího informovat, a to na elektronickou adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno kupujícího upozornit na vyřízení reklamace. Provozovatel v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží. Náklady spojené s dopravou zboží budou kupujícímu prodávajícím uhrazeny za předpokladu, že reklamace bude oprávněná, kupující zašle žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou zboží a doloží jejich výši. Proplaceny budou toliko nezbytné náklady (nejnižší možné) vynaložené na dopravu zboží, tedy poštovné. Kupující spotřebitel musí o proplacení těchto nákladů požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění. V případě, že si kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené provozovatelem reklamované zboží, je provozovatel oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí provozovatel kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně provozovatele. 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše soukromí bereme velice vážně. Vaše osobní údaje neprodáme ani nepostoupíme za úplatu třetí straně. Všechny údaje budeme shromažďovat, chránit a spravovat na základě ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se  zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jiných právních předpisů a nepostoupíme je žádným třetím osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost k tomu vzniká na základě právních předpisů, anebo by to bylo nezbytné za účelem poskytování našich služeb anebo by tyto údaje byly postoupeny na základě vašeho souhlasu.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů je popsáno, které vaše údaje shromažďujeme a za jakým účelem je spravujeme, když využíváte služeb, poskytovaných na naší platformě. V těchto zásadách ochrany osobních údajů je rovněž poskytována důležitá informace o ochraně vašich osobních údajů, zejména o vašich právech upravovaných zákonem.Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, elektronická adresa, číslo bankovního účtu a telefonní číslo a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů provozovatelem pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu nebo při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Veškeré vámi poskytnuté informace slouží pouze k zajištění co nejlepších služeb při nákupu. Tyto informace jsou přísně důvěrné. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje bez předchozího souhlasu předávány třetím osobám. Prosíme zakazníky, aby uváděli správná telefonní čísla. Usnadňuje a urychluje to doručení zboží kurýrem. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z database. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může kupující jednotlivá cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat. Jednotlivá cookies lze také blokovat nebo povolit jen pro konkrétní stránky. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování , adresa elektronické pošty , telefon.

SHIPPING AND POLICIES

Price, payment

All prices are final. Shipping cost will be added to your order. Read more under ”Shipping costs”. We accept payments through credit card via Go pay or bank transfer.

Shipping Costs

EuropeUnion €15

Everywhere Else €30

Shipping within EU there are NO duties, taxes or any additional costs apply. All other teritories may charge some fees. 

Delivery
We ship goods within 2 – 3 weeks after we receive order and payment. Delivery period depends on shipping company and delivery address. We can not influence speed of delivery. For all unclaimed packages you will be charged for the return delivery. We do not refund shipping cost.

Returns
The return period is 14 days from the day the order was delivered. When the returned goods are undamaged, clean and complete, we will immediately refund your credit card. Shipping fee is paid by buyer. We do not refund shipping costs.

Cancelling Order
It is possible to cancel your order if it hasn’t been sent. If your order has been sent, you will have to return the products in order to receive a refund. The delivery fee will not be refunded.

Warranty
The return period is 14 days. We will refund you as soon as possible. Please allow up to two weeks after we deliver the product to process all refunds. The buyer is obliged to pay for the return of the goods. The buyer is obliged to keep the product in the same condition as when delivered.

Privacy
All informations provided by you are only used to ensure the best possible shopping experience. All informations are strictly confidential. Your personal information will not be shared, circulated, nor modified in any way without your previous consent.

Security
Our checkout system is setup so that all sensitive credit card details are handled by Go pay, who provide millions of secure transactions every day.

Responsible person:
Jitka Enochová, Borová 211, Mlékojedy-Neratovice, 27711, Czech Republic  IČO: 03030504